GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOBREM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem.

Data publikacji strony internetowej: 6 stycznia 2012 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 5 września 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • materiały opublikowane zostały przed wejście w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre materiały nie mają w pełni dokładnych opisów.

Na stronie funkcjonuje „Narzędzie ułatwień dostępu” dla osób niedowidzących i słabowidzących – pływający przycisk na górze ekranu z lewej strony).

Wszystkie opublikowane pliki są dostępne cyfrowo do pobrania przez użytkowników.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Dulęba, robduleba@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 542850123. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Główne wejście do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem jest od strony północnej. Prowadzą do niego schody zabezpieczone barierką z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem.
  2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  3. W budynku na poziomie parteru znajduje się korytarz. Po środku korytarza znajduje się klatka schodowa, która prowadzi na piętro budynku. Budynek nie posiada wind ani platform przyschodowych.
  4. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury jest częściowo dostosowany do osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  1. Parking znajduje się bezpośrednio przy wejściu do Gminnego Ośrodka Kultury . Zarezerwowane jest 3 miejsce dla osób niepełnosprawnych.
  2. Do Gminnego Ośrodka Kultury możliwy jest wstęp z psem asystującym.
  3. Gminny Ośrodek Kultury nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Na terenie Gminnego Ośrodka Kultury nie są używane aplikacje mobilne.